Om Pugwash

Grundat av Russell och Einstein

Grunden till Pugwashrörelsen är ett manifest skrivet 1955 av bland andra Bertrand Russel och Albert Einstein. I manifestet uppmanas vetenskapsmän världen runt att samlas för att uppmärksamma och finna lösningar på de faror som uppstått med utvecklingen av massförstörelsevapen.

Den första konferensen hölls 1957 i den kanadensiska fiskebyn Pugwash i Nova Scotia. Så småningom blev The Pugwash Conferences on Science and World Affairs ett begrepp, och så fick rörelsen sitt namn. Ursprungligen var verksamheten koncentrerad på det överhängande hotet från kärnvapen och vetenskapsmännens moraliska ansvar för konsekvenserna av sin forskning. Efterhand har fokus vidgats till att omfatta även andra globala frågor som miljö, och regionala konflikter.

Länk mellan öst och väst

Under Kalla kriget var Pugwashkonferenserna en av få förbindelselänkar mellan öst och väst på det säkerhetspolitiska området. De anses ha varit mycket viktiga för att kärnvapenbegränsande avtal kunnat komma till stånd. Pugwash anordnar fortfarande konferenser på temat fred, och fortsätter att i samma anda skapa globala kommunikationskanaler.

Informellt kontaktnät

De som är verksamma inom Pugwash är främst vetenskapsmän, experter och diplomater. Men där finns även utrymme för andra personer med intresse för dessa frågor. Något formellt medlemskap finns inte, utan Pugwash kan bättre beskrivas som ett nätverk av kunniga och intresserade individer. Pugwash har genom åren ordnat drygt 300 konferenser, symposier och workshops.

Svenska Pugwash

I Sverige bedrivs arbetet inom Svenska Pugwashgruppen. Den leds av en styrelse som ansvarar för seminarier, ställningstaganden och den löpande verksamheten. Ordförande är Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet.

Frivillig medlemsavgift

Svenska Pugwash har formellt ingen medlemsavgift. Däremot tar föreningen tacksamt emot frivilliga medlemsavgifter. Vill du stödja föreningen ekonomiskt betalar du in valfritt belopp på pluskonto 4888423-3 (Svenska Pugwashgruppen). Tack på förhand!

Läs mer om Pugwash historia, organisation och verksamhet i en informationsbroschyr (PDF) eller på www.pugwash.org