Svenska Pugwash

Årsmötesseminarium 20 maj: NATO´s Nuclear Deterrence and Sweden´s role

I samband med Svenska Pugwash årsmöte 20 maj arrangeras ett högaktuellt seminarium ” NATO´s Nuclear Deterrence and Sweden´s role”. Talare är Jim Stokes, NATO Director of Nuclear Policy (som talar via Zoom). Seminariet utgör ett utmärkt tillfälle att ställa frågor om vad som förväntas av Sverige som medlem i NATO  och kopplingen till kärnvapen. Pugwash ordförande Thomas Jonter leder den efterföljande frågestunden. Vid frågestunden deltar även Johan Frisell, chef för Säkerhetspolitiska enheten på UD, och kan svara på frågor om svensk kärnvapenpolitik i Nato.

Tid: 20 maj kl 16 -17:30
Plats: Linnésalen, Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A (T-bana Universitetet)

För deltagande digitalt: Gå in på denna länk https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68012992070
Efter samtalet håller Svenska Pugwash årsmöte (se nedan). Mötet är öppet för alla deltagare vid seminariet. Föranmäl gärna deltagande till per.larsson@su.se.

Mer information om Jim Stokes
Jim Stokes became the NATO Director of Nuclear Policy in November 2023, He is responsible for developing and implementing NATO nuclear policy, organizing exercises, policy symposiums, training programs and providing policy support to Secretary General on Nuclear deterrence. Mr. Stokes chairs the Nuclear Planning Group- Staff Group. Prior to NATO Mr. Stokes had a long career within the US Department of Defense, holding positions in the Office of the Secretary of Defense, Naval Special Warfare Command, and the Office of the Chief of Naval Operations.

Kallelse till Svenska Pugwash årsmöte 20 maj

Måndag 20 maj kl 17:30 (cirka) har Svenska Pugwash årsmöte på Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A (T-bana Universitetet). Årsmötet påbörjas efter årsmötesseminariet som påbörjas kl 16. Dagordning finns nedan. Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut vid årsmötet.

Dagordning årsmöte 20 maj 2022
1.    Årsmötets öppnande
2.    Fastställande av dagordning
3.    Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.    Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
6.    Verksamhetsberättelse för 2023
7.    Ekonomisk redovisning för 2023
8.    Revisorernas berättelse
9.    Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10.    Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter: valberedningens förslag
11.    Val av revisor och revisorssuppleant
12.    Val av valberedning
13.    Diskussion kring det fortsatta arbetet fram till nästa årsmöte
14.    Övriga frågor
15.    Årsmötets avslutande

Nobelprisbelönade för kampen mot kärnvapen

Pugwashrörelsen har sedan den grundades på 1950-talet arbetat för nedrustning och avskaffande av kärnvapen och andra massförstörelsevapen. En viktig utgångspunkt är att få enskilda vetenskapsmän att reflektera kring vilka konsekvenser deras forskning kan leda till. 1995 belönades Pugwash och Joseph Rotblat, en av rörelsens grundare, med Nobels fredspris.

Läs mer om Pugwash historia och verksamhet på internationella Pugwash webbplats.

Styrelsen för Svenska Pugwash

Ordförande för Svenska Pugwash är Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. Styrelsen består i övrigt av Per Larsson (sekreterare och kommunikationsansvarig), Sila Özgüven (kassör), Elisabeth Rachlew, Lars-Erik De Geer, Michael Sohlman, Emma Rosengren, Lars Ingelstam, Tytti Erästö och Vitaly Fedchenko. Carl Åkerström är adjungerad ledamot från Utrikespolitiska förbundet.

Frivillig medlemsavgift

Pugwashrörelsen har ingen formell medlemsavgift. Däremot tar vi tacksamt emot frivilliga medlemsavgifter för att finansiera vår löpande verksamhet. Vill du stödja föreningen ekonomiskt betalar du in valfritt belopp på plusgiro 4888423-3 (Svenska Pugwashgruppen)