Svenska Pugwash

Styrelsen för Svenska Pugwash

Ordförande för Svenska Pugwash är Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. Styrelsen består i övrigt av Per Larsson (sekreterare och kommunikationsansvarig), Gullvi Edlund (kassör), Elisabeth Rachlew, Lars-Erik De Geer, Michael Sohlman, Emma Rosengren, Lars Ingelstam, Tytti Erästö och Vitaly Fedchenko. Carl Åkerström är adjungerad ledamot från Utrikespolitiska förbundet.

Rapport: En kritisk granskning av ”Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen”

En kritisk granskning av professorerna Lars Ingelstam, Thomas Jonter, Peter Wallensteen och Gunnar Westberg av ambassadör Lars-Erik Lundins utredning om konsekvenserna av ett möjligt svenskt tillträde till Konventionen om förbud mot kärnvapen. (Kompletterande rapport till debattartikel i Dagens Nyheter 13 februari 2019).
Läs rapporten med kommentarer till Lars-Erik Lundins utredning

Nobelpris för kampen mot kärnvapen

Pugwashrörelsen har sedan den grundades på 1950-talet arbetat för nedrustning och avskaffande av kärnvapen och andra massförstörelsevapen. En viktig utgångspunkt är att få enskilda vetenskapsmän att reflektera kring vilka konsekvenser deras forskning kan leda till. 1995 belönades Pugwash och Joseph Rotblat, en av rörelsens grundare, med Nobels fredspris.

Läs mer om Pugwash historia och verksamhet på internationella Pugwash webbplats.

Frivillig medlemsavgift

Pugwashrörelsen har ingen formell medlemsavgift. Däremot tar vi tacksamt emot frivilliga medlemsavgifter för att finansiera vår löpande verksamhet. Vill du stödja föreningen ekonomiskt betalar du in valfritt belopp på plusgiro 4888423-3 (Svenska Pugwashgruppen).

Initiativ för att stärka relationer mellan Sverige och Ryssland

I slutet av år 2016 togs kontakt mellan ryska och svenska Pugwash. Två möten har genomförts och ett tredje planeras. Vid dessa kontakter har vi haft nytta av ett arbete om civila kontakter och förtroendeskapande åtgärder mellan svenska och ryska medborgare och organisationer. Huvuddelen av arbetet har utförts 2016-2017 av vår styrelseledamot Lars Ingelstam, i samverkan med bland andra det svenska OSSE-nätverket och flera kyrkliga/ekumeniska organisationer.

Här kan du ladda ner filer (de passar bäst för att läsas och eventuellt printas ut i A5-format).
GRANNLAGA, en översikt av Lars Ingelstam, med Viktor Sundman, över kontakter med ryssar och Ryssland (260 sid) Grannlaga_Inlaga_Slutlig
FRIENDLY RELATIONS, en engelsk-språkig sammanfattning av GRANNLAGA (60 sid) Friendly relations
VÄNSKAPLIGA FÖRBINDELSER. Om kontakter mellan kyrkor i Ryssland och Sverige, av Helena Höij (48 sid) vanskapligaforbindelser
BREDDA OCH STÄRK SAMARBETET MELLAN SVENSKAR OCH RYSSAR. Rapport från en konferens 10 maj 2017, anordnad av OSSE-nätverket m fl. (36 sid) vanskapligaforbindelser