Kallelse till Svenska Pugwash årsmöte 20 maj

16 april 2024 Av av Svenska Pugwash

Måndag 20 maj kl 17:30 (cirka) har Svenska Pugwash årsmöte på Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A (T-bana Universitetet).
Årsmötet påbörjas efter årsmötesseminariet som påbörjas kl 16 (därav den ungefärliga tiden)
Dagordning finns nedan. Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut vid årsmötet.

Dagordning årsmöte 20 maj 2022
1.    Årsmötets öppnande
2.    Fastställande av dagordning
3.    Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.    Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
6.    Verksamhetsberättelse för 2023
7.    Ekonomisk redovisning för 2023
8.    Revisorernas berättelse
9.    Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10.    Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter: valberedningens förslag
11.    Val av revisor och revisorssuppleant
12.    Val av valberedning
13.    Diskussion kring det fortsatta arbetet fram till nästa årsmöte
14.    Övriga frågor
15.    Årsmötets avslutande