”Viktigt sätta nedrustningsfrågorna på agendan”

09 november 2009 0 av Svenska Pugwash

Svenska regeringen måste sätta nedrustningsfrågorna högt på den internationella agendan. Det säger Svenska Pugwash ordförande Rolf Ekéus med andledning av riksdagens utrikespolitiska debatt.

Alliansregeringen har alltför länge varit passiv i ödesfrågor som kärnvapen och internationell nedrustning. Sverige bör ta initiativ till en nedrustningsoffensiv kräver socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och partiets utrikespolitiske talesman Urban Ahlin i en debattartikel. I riksdagens utrikespolitiska debatt valde även Urban Ahlin att lyfta fram dessa frågor.

Rolf Ekéus, ordförande i Svenska Pugwash och ambassadör med lång erfarenhet av nedrustningsfrågor, betonar vikten av att från svensk sida åter igen föra upp frågor om nedrustning av kärnvapen och andra massförstörelsevapen högt på den internationella agendan.

– Koldioxidutsläppen och deras bidrag till den globala uppvärmningen gör att många stater nu ser med förnyat intresse på kärnkraften. Eftersom det finns ett påtagligt tekniskt samband mellan kärnkraft och kärnvapen är det angeläget att ansträngningar görs att stärka icke- spridningsfördraget NPT som är det internationell instrument som främst tjänar till att förhindra att nya kärnvapenmakter uppstår och att terroristnätverk inte får tillgång till kärnvapenteknologi och komponenter, säger Rolf Ekéus.

NPT-regimen är hårt pressad och stödet för NPT behöver mobiliseras. Bland annat bör de NPT-anslutna kärnvapenmakterna i enlighet med sina åtaganden enligt avtalet intensifiera ansträngningarna att skära ner sina kärnvapenarsenaler i syfte att slutligen eliminera dem. Andra åtgärder vore att förbättra den internationella kontrollen av relaterad teknologi, bland annat genom att stärka det internationella atomenergiorganet IAEA:s roll, och att utveckla nya metoder för verifikation av de internationella åtagandena enligt NPT. Utveckling av mekanismer för exportkontroll av nukleärt material, omhändertagande och säkrande av oskyddat klyvbart material på många ställen i världen och en internationalisering av kärnbränslecykeln öppnar nya möjligheter för att kärnteknologin förblir fredlig och civil.

– Pugwash är genom sitt internationella nätverk av vetenskapsmän och sakkunniga djupt engagerat i dessa strävanden och kan lämna viktiga bidrag till det internationella arbetet att möjliggöra fredligt utnyttjande av kärnkraften utan risk för att teknologin spiller över till kärnvapen, säger Rolf Ekéus.

Kontaktuppgifter

Rolf Ekéus, ordförande i Svenska Pugwash, tfn 070-566 2777

Pugwashrörelsen

Pugwashrörelsen bygger på Russell-Einsteinmanifestet från 1955. Rörelsen har under de drygt 50 år den funnits framför allt arbetat för nedrustning och avskaffande av kärnvapen och andra massförstörelsevapen. Under Kalla kriget var organisationen en viktig mötesplats för diskussioner mellan USA och Sovjetunionen om frågor kring kärnvapen och nedrustning. Andra områden som Pugwash arbetar med är regionala konflikter samt naturresursfrågor. En viktig utgångspunkt är att få enskilda vetenskapsmän att reflektera kring vilka konsekvenser deras forskning kan leda till. 1995 fick Pugwashrörelsen, tillsammans med en av grundarna – Joseph Rotblat, Nobels fredspris. Ambassadör Rolf Ekéus är ordförande i Svenska Pugwash. För mer information: www.pugwash.se